بسم الله الرحمن الرحیم کتاب و ساندویچ!!! - بهشت ما
X
تبلیغات
زولا
این جا بهشت است محلی برای گفتنی ها
سه‌شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1387
کتاب و ساندویچ!!!

از استاد محمد جواد مغنیه سوال شده بود:چرا شما کتاب های قطور و گران قیمت را رها کرده و به تالیف کتاب های جیبی و کوچک می پردازید؟

ایشان جواب داد:روزی دریکی از خیابان های بیروت جوانی را دیدم که بایک دست ساندویچ می خورد و در دست دیگر یک کتاب جیبی گرفته و مشغول خواندن است.اگر کتاب بزرگ بود این طور قابل استفاده در همه جا نبود! 

                                                               «نشریه خشت اول ش 8 تابستان1386»

غلط مصطلح!!! 

روزهای اول طلبگی بود که استادصرف به ما گفت:در زبان عربی،سه فرد و بیشتر را جمع می گویند.البته از قبل این را می دانستم. 

همان روزها بود که به ما یاد داد:طلبه جمع طالب است و به کار بردن آن برای مفرد غلط مصطلح است.و من آن روز این نکته را یاد گرفتم. 

امروز بعد از چند سال طلبگی فهمیدم که اطلاق طلبه بر یک فرد غلط نیست.تازه فهمیدم که باید به اندازه ی سه نفر طالب علم درس بخوانم،فکرکنم،جهادکنم و ...اما ای کاش این نکته را هم همان روزهای اول ... نه ! کاشکی قبل از طلبگی... .                                   

   «علی اصغر سهرابی»

                                                               «نشریه خشت اول ش 8 تابستان1386»